Glasbrukssjön

Glasbrukssjön är en långsmal sprickdalssjö på 7 hektar. Sjön ligger inbäddad kring brant stupande berg och är formad som en avlång skål med ett maxdjup på strax över 13 meter. Glasbrukssjön är omtyckt både som badsjö och generellt sett är badvattenkvaliteten i sjön mycket bra. Strandskydd gäller för större delen av sjön, både på land och i vattnet. Växtligheten i sjön är sparsam på grund av dess stora medeldjup. I sjöns norra ände växer näckrosbälten och direkt söder om badplatsen finns bl.a. vattenpilört, nateväxter, säv och sjöfräken. Djurlivet i sjön inkluderar bäver, gädda, aborre, mört, benlöja, gers och kräftor. Tillrinning av vatten sker förutom från bergen på sjöns sidor även via 2 bäckar. En bäck från lilla Glasbrukssjön i norr och en bäck från Sjöängshöjden och Krokhöjden som mynnar ut strax väster om badet.

Glasbrukssjön är naturligt näringsfattig med god vattenkvalitet. Beräkningar visar att sjön är utsatt för farlig belastning av näringsämnen, men att fosfor- och kvävehalterna i sjön är låga respektive måttliga. Syrebrist uppstår sommartid i bottenvattnet och mot slutet av växtsäsongen täcker den vissa år ca 50 % av sjöns bottnar. Andelen löst bunden fosfor i sedimenten är förhållandevis hög, varför det finns risk för läckage ut i sjön vid syrebrist. Den kraftiga temperaturskiktningen hindrar dock fosforn att nå ytvattnet sommartid, vilket minskar risken för algblomningar.

Glasbrukssjön i siffror:
Yta 7 hektar
Medeldjup 7,2 m
Maxdjup 13,1 m
Höjd över havet 16 m
Volym 530’000 kubikmeter
Bottentemperatur ca 5 grader
Aktuell yttemperatur se startsidan i rutan till höger
(fungerar när sommarvattnet är på)

Djupkarta Glasbrukssjön